Representantskapsmøte 2017

NKKs 56. ordinære Representantskapsmøte avholdes 4. og 5. november 2017

 

Informasjon om representantskapsmøtet

Oversikt over det stemmetall og antall representant(er) og vararepresentant(er) de respektive raseklubber, forbund og regioner kan melde på til det ordinære representantskapsmøtet ligger under Dokumenter.

De klubber, forbund og regioner som kan møte med flere enn 1 representant har anledning til å melde på samme person inntil 5 ganger (dvs. 5 stemmeposter og maksimalt 5.000 stemmer) – se lovenes § 3-2, annet ledd. Dersom man velger flere stemmeposter pr. representant, må representanten meldes på det antall ganger vedkommende skal ha stemmeposter for.

Vararepresentanter til representantskapsmøtet

I henhold til § 9-4 h (regionårsmøtets oppgaver) fremkommer det at det skal velges ”..et antall vararepresentanter tilsvarende maksimum halvparten av representanter, dog minimum én”.

Derimot framkommer ikke antall vararepresentanter når det gjelder klubber og forbund. NKKs Hovedstyre har derfor vedtatt at det også for klubber og forbund kan oppnevnes et antall vararepresentanter tilsvarende maksimum halvparten av representantene, dog minimum én.

Saksdokumenter:

Saksdokumentene til møtet er offentliggjort på NKKs nettsider innen 1. oktober 2017 (lovenes § 3-3), og er sendt ut til påmeldte representanter. Du finner dem under Dokumenter.

 

 

Våre samarbeidspartnere: